Gebruikersvoorwaarden Regio Foodvalley

De publiekrechtelijke rechtspersoon Regio Foodvalley, gevestigd te Ede (hierna te noemen: ”Regio Foodvalley”) verleent hierbij aan de Eindgebruiker een Licentie tot het gebruik van het Matchingsplatform (hierna te noemen: ”het Platform”) onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1. Definities

1.1. Apparatuur: de telefoon, tablet, computer of andere randapparatuur waarop Eindgebruiker het Platform bezoekt dan wel waarop de Eindgebruiker inlogt om van het Platform gebruik te kunnen maken.

1.2. Basisdiensten: de Diensten die voor alle Eindgebruikers van het Platform standaard beschikbaar zijn.

1.3. Derden: partijen die op grond van een nadere overeenkomst met Regio Foodvalley ten behoeve van de Eindgebruiker Diensten en/of werkzaamheden aan het Platform verrichten.

1.4. Dienst(en): het aanbieden van een bemiddelingsplatform waar werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact kunnen komen.

1.5. Eindgebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt of wenst te maken van het Platform.

1.6. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, knowhow en octrooirechten.

1.8. Licentie: het door Regio Foodvalley aan de Eindgebruiker verschafte recht om het Platform te installeren, te laden, uit te voeren en te gebruiken op de Apparatuur, overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.

1.9. Platform: het door Regio Foodvalley ontwikkelde Matchingsplatform inclusief alle Updates van het Platform.

1.10. Support: ondersteuning voor Eindgebruikers, waarbij antwoord gegeven wordt op vragen met betrekking tot het gebruik van de functionaliteit van het Platform.

1.11. User-Generated Content: alle door Eindgebruikers gegenereerde werken en gegevens die (al dan niet door middel van het Platform) aan Regio Foodvalley zijn toegezonden.

1.12. Updates: een verbeterde versie van het Platform waarin een eventuele fout is verholpen of die een verandering in functionaliteit of nieuwe functies bevat.

1.13. Werk(en): een werk waar een Intellectueel Eigendomsrecht op rust.

Artikel 2. Licentie en Gebruiksvoorwaarden

2.1. De Regio Foodvalley verleent hierbij aan de Eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie tot gebruik van het Platform overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2. De Licentie voor het Platform is van onbeperkte duur, met dien verstande dat deze automatisch eindigt op het moment dat de Eindgebruiker zijn profiel van het Platform verwijdert of indien de samenwerking tussen Regio Foodvalley en (de onderneming van) Eindgebruiker eindigt.

2.3. Bij geschillen omtrent de geldigheidsduur van de Licentie is de administratie van Regio Foodvalley in beginsel bindend, behoudens tegenbewijs geleverd door de Eindgebruiker.

2.4. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan het Platform te distribueren, te verkopen, te kopiëren, over te dragen, te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of op enige andere wijze de controle over het Platform te verliezen. Het is Eindgebruiker niet toegestaan zijn accountgegevens voor het Platform, waaronder in ieder geval begrepen het wachtwoord, aan Derden te verstrekken.

2.5. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan veranderingen aan te brengen in het Platform of onderdelen daarvan. Het is de Eindgebruiker verder niet toegestaan het Platform of onderdelen daarvan te ‘reverse engineeren’ of te decompileren, anders dan voor die situaties waarin dit wordt toegestaan onder dwingendrechtelijk auteursrecht en onder de voorwaarde dat de Eindgebruiker ter zake voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Foodvalley heeft verkregen. Het is Regio Foodvalley toegestaan voorwaarden te verbinden aan een dergelijke toestemming.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1. Regio Foodvalley verleent aan Eindgebruiker gedurende de looptijd van deze Gebruiksvoorwaarden de Dienst.

3.2. Aanvullende Diensten kunnen door Regio Foodvalley dan wel Derden worden aangeboden. Regio Foodvalley staat niet in voor de beschikbaarheid van Dienst(en) van Derden. Op het gebruik van Diensten van Derden zijn de algemene voorwaarden van Derden van toepassing.

3.3. Regio Foodvalley zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te realiseren. Regio Foodvalley kan echter niet garanderen dat de Diensten voortdurend beschikbaar zijn. Regio Foodvalley zal zich voorts inspannen dat de door middel van de Diensten aangeboden informatie juist is, alsmede dat de betreffende dienstverlening correct wordt uitgevoerd. Regio Foodvalley kan echter niet garanderen dat alle aangeboden informatie/of de verleende Diensten foutloos, geschikt voor een bepaald doel of geschikt voor normaal gebruik zijn.

3.4. De Eindgebruiker kan bij diverse Diensten aan Regio Foodvalley suggesties doen om bepaalde informatie toe te voegen, te verbeteren of te verwijderen. Regio Foodvalley zal deze User-Generated Content in overweging nemen, maar is niet verplicht deze suggesties op te volgen.

Artikel 4. Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging.

4.1. Deze Licentie wordt verstrekt voor de duur van de Dienst(en).

4.2. Regio Foodvalley kan de Licentie met onmiddellijke ingang beëindigen en daarmee door middel van een blokkade de Eindgebruiker de toegang tot de Dienst ontzeggen:

  1. in het geval de Eindgebruiker zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet (volledig) nakomt;
  2. indien Regio Foodvalley constateert dat de Eindgebruiker het Platform gebruikt voor andere doeleinden dan omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  3. indien de samenwerking tussen Regio Foodvalley en (de onderneming van) Eindgebruiker eindigt;
  4. in het geval Eindgebruiker op meer dan incidentele basis User-Generated Content inzendt die onjuist is of in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden;
  5. Indien Regio Foodvalley de exploitatie van het Platform vanwege gewijzigde dienstverlening, wetgeving of gebruikersbehoeften niet langer rendabel en/of wenselijk acht.

4.3. Bij beëindiging van de Licentie – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan de Eindgebruiker op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten automatisch en is de Eindgebruiker verplicht het Platform van haar Apparatuur te verwijderen en verwijderd te houden of te vernietigen.

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. Aan het gebruik van de Basisdiensten zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6. Onderhoud en Updates

6.1. Regio Foodvalley zal uitsluitend de laatste (huidige) versie van het Platform onderhouden naar haar beste kunnen en zal haar uiterste best doen om eventuele fouten te herstellen en om Updates te verschaffen.

Artikel 7. Support

7.1. Regio Foodvalley zal kosteloos Support bieden aan de Eindgebruiker.

7.2. Hoewel Regio Foodvalley haar uiterste best zal doen om iedere kwestie op te lossen, wordt Support aangeboden zonder enige garanties. Regio Foodvalley kan niet garanderen dat de gegeven antwoorden correct zijn.

7.3. Regio Foodvalley verleent geen Support voor Diensten van Derden.

7.4. Regio Foodvalley is – gelet op het kosteloos karakter van Support – gerechtigd Eindgebruikers die een bovenmatig beroep doen op Support niet langer van Support te voorzien.

Artikel 8. Intellectuele Eigendom en vrijwaring

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform, de User-Generated Content en de overige Werken berusten uitsluitend bij de Regio Foodvalley, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. De Eindgebruiker verkrijgt slechts de rechten tot gebruik zoals expliciet in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

8.2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de User-Generated Content – voor zover deze rechten bestaan – worden hierbij onherroepelijk door Eindgebruiker aan Regio Foodvalley overgedragen. Deze overdracht omvat alle (huidige en toekomstige) rechten van Eindgebruiker, waaronder in ieder geval begrepen het openbaar maken, verveelvoudigen, opvragen en hergebruiken van de User-Generated Content in het kader van de huidige en toekomstige exploitatie van het Platform en de Dienst. Eindgebruiker doet voorts, voor zover de wet dit toelaat, afstand van alle persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

8.3. Voor zover de in het vorige lid bedoelde overdrachten en afstand van rechten onverhoopt niet (volledig) geeffectueerd kunnen worden, verleent Eindgebruiker hierbij (aanvullend) een onherroepelijke en kosteloze Licentie aan Regio Foodvalley de User-Generated Content voor onbepaalde tijd te gebruiken voor voornoemde doeleinden, als ware de Intellectuele Eigendomsrechten op de User-Generated Content toebehorend aan Regio Foodvalley en zonder dat Regio Foodvalley dient over te gaan tot naamsvermelding of het respecteren van enig andere persoonlijkheidsrecht van Eindgebruiker.

8.4. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of aan te passen.

8.5. Het is Regio Foodvalley toegestaan om technische maatregelen te nemen om het Platform en de Diensten te beschermen of ten aanzien van de overeengekomen (gebruiks)restricties met betrekking tot de Licentie. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te omzeilen.

8.6. Regio Foodvalley vrijwaart de Eindgebruiker tegen claims van Derden welke gebaseerd zijn op de bewering dat het Platform, de Dienst of andere van Regio Foodvalley afkomstige materialen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Derden, onder de voorwaarden dat de Eindgebruiker Regio Foodvalley onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van die claim en de afhandeling van de zaak, waaronder begrepen het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Regio Foodvalley. De Eindgebruiker zal daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen aan Regio Foodvalley.

8.7. Indien er ernstige vermoedens bestaan dat het Platform of de overige door Regio Foodvalley aan de Eindgebruiker verschafte materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend Intellectueel Eigendomsrecht, zal Regio Foodvalley, – naar haar oordeel – (a) het Platform/de Dienst aanpassen zodat er geen sprake meer is van inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die Derden, (b) vergelijkbare software/Diensten aan de Eindgebruiker aanbieden met vergelijkbare functionaliteit die geen inbreuk maakt op dergelijke rechten van Derden, (c) op haar kosten een Licentie verkrijgen van deze derde met als doel dat de Eindgebruiker het Platform c.q. de Diensten kan blijven gebruiken, (d) of enig ander redelijke oplossing bieden aan de Eindgebruiker. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Regio Foodvalley wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten van Derden is geheel uitgesloten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Onverminderd de overige bepalingen betreffende aansprakelijkheid van Regio Foodvalley, is de totale aansprakelijkheid van Regio Foodvalley wegens een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot het bedrag aan directe schade dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Regio Foodvalley wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Regio Foodvalley komt.

9.2. Onder directe schade zoals bedoeld in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:

  1. Redelijke kosten die de Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van het Platform aan de Gebruiksvoorwaarden te laten beantwoorden – deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op initiatief van de Eindgebruiker wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Eindgebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.3. Aansprakelijkheid van Regio Foodvalley voor gevolgschade, gederfde winst, cybercrime, gemiste kansen of besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.2 zijn uitgesloten.

9.4. De aansprakelijkheid van Regio Foodvalley wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden ontstaat in alle gevallen slechts indien de Eindgebruiker Regio Foodvalley onverwijld een deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van een tekortkoming wordt gesteld, en Regio Foodvalley ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledige en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Regio Foodvalley in staat is adequaat te reageren.

9.5. Regio Foodvalley is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ontstaan door Diensten van Derden.

Artikel 10. Garantie

10.1. Het Platform, inclusief Updates, alsmede de daarmee samenhangende Dienst(en) worden aan Eindgebruiker verschaft ”as is” oftewel in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden. Regio Foodvalley garandeert niet dat het Platform, noch de Diensten zonder onderbrekingen zullen functioneren, foutvrij zullen zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, nog dat de aangeboden informatie volledig zal zijn, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in Updates c.q. aanpassingen aan de Dienst(en).

Artikel 11. Privacy en verwerking persoonsgegevens

11.1. Het gebruik van het Platform en de Dienst(en) brengt de verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Regio Foodvalley is ten aanzien hiervan de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

11.2. Het gebruik van het Platform brengt tevens met zich mee dat (al dan niet tijdelijk) gegevens worden opgeslagen op en uitgelezen van de Apparatuur van Eindgebruiker.

11.3. Het gebruik van het Platform en de Dienst(en) vormt de grondslag voor onderliggende verwerkingen van persoonsgegevens.

11.4. De doeleinden van de betreffende verwerking, alsmede overige informatie betreffende deze verwerking van (persoons)gegevens, is te lezen in de privacyverklaring van Regio Foodvalley. De privacyverklaring van Regio Foodvalley is te raadplegen in het Platform en specifiek op
https://www.werkeninregiofoodvalley.nl/privacyverklaring.

11.5. Regio Foodvalley behoudt zich het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website van het Platform is steeds de meest recente versie van de privacyverklaring te raadplegen. Eindgebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijk (kleine) wijzigingen, met dien verstande dat indien dit op grond van de wet noodzakelijk is, Regio Foodvalley aan Eindgebruiker om (aanvullende) toestemming zal vragen alvorens de persoonsgegevens overeenkomstig een nieuwe privacyverklaring te verwerken.

11.6. Eindgebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor inachtneming van relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy en beveiliging. Eindgebruiker vrijwaart Regio Foodvalley voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door Eindgebruiker wordt gedaan of waarvoor Eindgebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Eindgebruiker bewijst dat de feiten, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan Regio Foodvalley toegerekend moeten worden.

Artikel 12. Overige

12.1. Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde gerechtelijke instantie of een bevoegd administratief orgaan, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en zullen alle bepalingen die niet worden beïnvloed door deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid volledig van kracht en geldig blijven.

12.2. Partijen zullen proberen enige nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en wel-afdwingbare bepaling die de economische, juridische en commerciële doelen van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden bepaling zoveel mogelijk benaderd.

12.3. Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen. Aanvullingen of wijzigingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.

12.4. De Eindgebruiker zal haar verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Foodvalley.

12.5. Regio Foodvalley is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een Derde in het kader van de overdracht van onderneming. Regio Foodvalley is voorts op andere gronden gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een Derde. De Eindgebruiker aanvaardt reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door Regio Foodvalley en zal daaraan alle noodzakelijke medewerking verlenen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

13.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.